พิมพ์

การเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง

ด่านศุลกากร (Customs)

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เข้มงวด ในเรื่องการนำสินค้าเข้าประเทศมาก ทั้งนี้เพื่อป้องกัน การแพร่ของเชื้อโรค แมลง และการกลายพันธุ์ ของที่ห้ามนำเข้ามา เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือมีส่วนผสม เช่น หมู ไข่ นม เมล็ดพืช สินค้าประเภทไม้ สัตว์ป่า ยาบางชนิด ผลไม้ ผักสด เมล็ดพืช ถ้านำของเหล่านี้มา หรือไม่แน่ใจว่านำเข้าไปได้หรือไม่ ต้องสำแดง ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกครั้ง และควรแยกกระเป๋า ให้เป็นสัดส่วน ใบไหนไม่ต้องเปิดให้ตรวจ ใบไหนมีของต้องเปิดให้ดู

หมายเหตุ ถ้ามีเงินจำนวน AUD$10,000 หรือมากกว่านี้ ต้องรายงาน ให้เจ้าหน้าที่ศุลลากรทราบทั้งก่อนออกและเข้าประเทศ

ของที่ควรนำมา
“ของน้ำหนักได้ประมาณ 30 กิโลกรัม สำหรับวีซ่านักเรียน” - กรุณาเช็คเงื่อนไขกับสายการบินก่อนเดินทาง


ตั๋วเครื่องบิน
ทางเรามีบริการจัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของเรา ถึงราคาและส่วนลดพิเศษ